ΑΡΧΙΚΗ
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Η ‘ολοκληρωμένη’ μεθοδολογία ‘αλλαγής’ της Excellence & Lean Management Consultants

 

Τα βήματα:

Α΄ φάση – η διάγνωση (με κατάλληλα «εργαλεία»)

 • Επιλογή εργαλείου – μεθοδολογίας – αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης – benchmarking
 • Workshop διάγνωσηςαυτοαξιολόγησης  ( σύνολο επιχείρησης είτε επί μέρους λειτουργίες)
 • Εντοπισμός δυνατών σημείων και σημείων προς βελτίωση
 • Ιεράρχηση,
 • Επιλογή περιοχών για βελτίωση.
  1. Τοποθέτηση στόχων και εντοπισμός περιορισμών
  2. Επιλογή εργαλείων και μεθοδολογιών
  3. Επιλογή συμβούλου

Β΄ φάση – η παρέμβαση

 • Επιλογή εργαλείων – Συστημάτων – Μεθοδολογιών
 • Δημιουργία ομάδων βελτίωσης & εκπαίδευση
 • Υποστήριξη ομάδων  από εξειδικευμένους συμβούλους
 • Εφαρμογή – Υλοποίηση βελτιώσεων – coaching, με παράλληλη ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού

Γ΄ φάση – η αξιολόγηση

Νέα αυτοαξιολόγηση

Δ΄ φάση – επανάληψη του κύκλου

Ανάπτυξη φιλοσοφίας και πρακτικής διαρκούς βελτίωσης.