ΑΡΧΙΚΗ
NEO σεμινάριο “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) vs Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΛ)”

‘Οι συνέπειες των νέων πρακτικών στις απαιτήσεις υποδομής και καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης’

H Excellence & Lean Management Consultants σε συνεργασία με την StudySmart® παρουσιάζουν ένα πρακτικό Masterclass – εξειδικευμένο και πρακτικό σεμινάριο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Για δηλώσεις συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όπως είναι γνωστό, από το 2015  ο νέος νόμος Ν.4308/24.11/2014 επιβάλλει στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν νέες πρακτικές:

–   σε θέματα λογιστικών χειρισμών,

–   τήρησης αρχείων και φυσικού περιεχομένου και

–   νέων υποδειγμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι, να βοηθήσει τα στελέχη της οικονομικής Δ/νσης, στην προετοιμασία και προσαρμογή της καθημερινής λειτουργίας του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης της επιχείρησής τους, στις νέες απαιτήσεις, που επιβάλουν τα ΕΛΠ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

1. Case study

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την περίπτωση μίας πραγματικής επιχείρησης (case study). Κατά συνέπεια, ο λογιστής μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα έχει στη διάθεσή του μία πλήρη εικόνα/υπόδειγμα διαδικασίας κλεισίματος περιόδου και συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης.

2. Υποστήριξη

Οι εκπαιδευτές μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι υποστήριξης εφαρμογής των ΕΛΠ στην επιχείρησή σας με ευέλικτη μορφή συνεργασίας.

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Την ποιότητα του προγράμματος εγγυάται η ομάδα της StudySmart®  η οποία αποτελείται από τους ανθρώπους που ουσιαστικά έστησαν τους επαγγελματικούς τίτλους στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα, στα τέλη της δεκαετίας του 90, καθοδηγούμενοι από τον Δρ. Κωνσταντίνο Κυρίτση, που είχε συμβάλλει ενεργά και στην δημιουργία πρωτογενούς ύλης για τα ΔΛΠ, την τελευταία δεκαετία.

Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει σημαντικό μέρος της ύλης που διδάσκεται στις πιστοποιήσεις ορκωτών ελεγκτών ACCA σχετικά με τα ΔΛΠ, άρα οι συμμετέχοντες θα έχουν και την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη λογική και τη φιλοσοφία των νέων αλλαγών.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η εξοικείωση με το περιεχόμενο του νέου νόμου Ν.4308/24.11/2014, και η ανάδειξη των νέων πρακτικών που απαιτεί:

– σε θέματα λογιστικών χειρισμών,

– τήρησης αρχείων και φυσικού περιεχομένου και

– των νέων υποδειγμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 • O συσχετισμός των ΕΛΠ με τα ΔΛΠ έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το εύρος των αλλαγών που απαιτούνται στην πρακτική λειτουργία του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης, σε επίπεδο όχι μόνον γνωστικό-τεχνικό αλλά και από πλευράς λογιστικών πρακτικών, διαδικασιών και φυσικά συστημάτων λογισμικού – συστημάτων αναφορών προς τη διοίκηση. Το τελευταίο σχετίζεται άμεσα με τις τεχνικές προϋποθέσεις σε επίπεδο τήρησης αρχείων, λογιστικών εγγραφών, σύνταξης και παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων και φυσικά management και financial reporting.
 • Η παρουσίαση των φορολογικών προεκτάσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή των ΕΛΠ.

Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει σημαντικό μέρος της ύλης που διδάσκεται στις πιστοποιήσεις ορκωτών ελεγκτών ACCA σχετικά με τα ΔΛΠ.

Για δηλώσεις συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

 

Το πρόγραμμα αυτό περιγράφει θέματα που αφορούν στα εξής:

 • Το περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής του Ν.4308/24.11/2014
 • Την κατάργηση του ΚΦΑΣ και των λογιστικών διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και την αντικατάσταση του ΕΓΛΣ
 • Τη σύνταξη και το νέο περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Τις υποχρεώσεις των οικονομικών οντοτήτων αναλόγως του μεγέθους τους
 • Την τήρηση των λογιστικών αρχείων
 • Το συσχετισμό λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Τιμολόγηση
 • Στοιχεία καθαρής θέσης, Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Παρουσίαση ισοζυγίου επιχείρησης βασισμένου στα μέχρι πρότινος δεδομένα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ)
 • Δημιουργία σχεδίου λογαριασμών βασισμένου στα νέα ΕΛΠ
 • Αντιστοίχιση των λογαριασμών ΕΓΛΣ στο νέο ισοζύγιο ΕΛΠ
 • Δημιουργία οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΕΛΠ
 • Συμπλήρωση/αντιστοίχιση της νέας φορολογικής δήλωσης βάσει των νέων δεδομένων και τις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ.

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η εκπαίδευση αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του έμπειρου λογιστή με το περιεχόμενο και τις πρακτικές που συνεπάγεται ο Ν.4308/24.11/2014 στην καθημερινότητα του λογιστηρίου. Παράλληλα αποτελεί μία λεπτομερή ανάλυση για νέους λογιστές και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων. Τέλος η εκπαίδευση αυτή επεκτείνεται πέρα από το νέο νόμο στην παρουσίαση των ΔΛΠ τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται στις εισηγμένες εταιρίες και σύντομα αναμένεται να ενσωματωθούν με τη μία ή την άλλη μορφή και στις πρακτικές της ελληνικής λογιστικής πραγματικότητας.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ

1η ημέρα
 • Εισαγωγή: Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής του Ν.4308/24.11/2014
 • Σύνταξη και το νέο περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Υποχρεώσεις των οικονομικών οντοτήτων αναλόγως του μεγέθους τους
 • Τήρηση των λογιστικών αρχείων
 • Συσχετισμός λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Τιμολόγηση
 • Κανόνες επιμέτρησης: Ισολογισμός, ΚΑΧ, Καθαρή θέση
 • Αρθ 18: Κανόνες Επιμέτρησης των ενσώματων, άυλων & χρηματοοικονομικών στοιχείων, επενδυτικών ακίνητων & αποθεμάτων
 • ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια, 17 Μισθώσεις, 23 Κόστος Δανεισμού, 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Αρθ 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 • Αρθ 20-21: Επιμέτρηση Αποθεμάτων και υπηρεσιών & λοιπών μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
2η ημέρα
 • ΔΛΠ 2 Αποθέματα, 23 Κόστος Δανεισμού
 • Αρθ 22: Υποχρεώσεις
 • ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
 • Αρθ 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
 • ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος, 20 λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 
 • Αρθ 24: Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (άρθρο 24)
 • ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες, ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα, 41 Γεωργία
 • Αρθ 25-27: Κανόνες Επιμέτρησης στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Στοιχεία καθαρής θέσης, Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
3η ημέρα
 • Αρθ 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών
 • ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη
 • Αρθ 29-30: Προσάρτημα και Απαλλαγές
 • Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς
 • Αρθ 31-36: Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 • ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
 • Παρουσίαση ισοζυγίου επιχείρησης βασισμένου στα μέχρι πρότινος δεδομένα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ)
 ημέρα
 • Δημιουργία σχεδίου λογαριασμών βασισμένου στα νέα ΕΛΠ 
 • Αντιστοίχιση των λογαριασμών ΕΓΛΣ στο νέο ισοζύγιο ΕΛΠ
 • Δημιουργία οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΕΛΠ 
 • Συμπλήρωση/αντιστοίχιση της νέας φορολογικής δήλωσης βάσει των νέων δεδομένων και τις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ. 
 • Πρώτη Εφαρμογή – Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων – Case Study από πραγματική επιχείρηση.

Εκπαιδευτική προσέγγιση:

Εργαστηριακής μορφής με ασκήσεις και Case studies.

 

Εκπαιδευτής: Δημήτρης Χατζηαποστόλου, BScMBAFCCA

Ο κος Δημήτρης Χατζηαποστόλου είναι εξειδικευμένο στέλεχος επιχειρήσεων και εργάζεται ως επιχειρησιακός/χρηματοοικονομικός σύμβουλος και εισηγητής επαγγελματικών τίτλων σπουδών της StudySmart® στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ορκωτός ελεγκτής με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας συσσωρεύσει 20ετή διεθνή επιχειρησιακή εμπειρία εργαζόμενος στις ελεγκτικές εταιρίες PwC, Arthur Andersen και Deloitte, αλλά και ως Οικονομικός Διευθυντής σε πολυεθνικές εταιρίες (Sony, Metlife, Frigoglass Indonesia). Επίσης εργάζεται ως εκπαιδευτής σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις σχετικές κυρίως με χρηματοοικονομικά, λογιστικά και ελεγκτική. Ειδικεύεται στη διοίκηση και επιχειρησιακή λειτουργία εταιριών καθώς και σε θέματα οργανωτικής αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, διαδικασίες και εσωτερικό έλεγχο καθώς και σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

 

Πληροφορίες Προγράμματος

Διάρκεια:   16 ώρες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 06, 07, 08, 09 Ιουλίου 2015, ώρες: 17:30 – 21:30 / ημέρα

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Ξενοδοχείο METROPOLITAN (Λεωφ. Συγγρού 385, 175 64 Π. Φάληρο)

Κόστος συμμετοχής :   340 € / συμμετοχή. Για  2 συμμετοχές και άνω / εταιρία, καθώς και για τους πελάτες της Excellence & Lean, της ΕΞΥΠΠ Active Safety και της StudySmart το κόστος διαμορφώνεται στα 300€, ανά συμμετοχή.

Τρόπος και χρόνος εξόφλησης: μέχρι και τρεις ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Ακύρωση συμμετοχής: γίνεται δεκτή μέχρι και δύο ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Δυνατότητα ένταξης προγράμματος στην επιδότηση ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (επικοινωνήστε μαζί μας για τις σχετικές πληροφορίες).

Για δηλώσεις συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών: μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της Excellence & Lean:    

κα Χαλόφτη Χριστίνα, Τ: 210-48.38.714, 210-48.38.712, 210-48.38.706, E: c.chalofti@excellence-lean.gr