ΑΡΧΙΚΗ
Επιδότηση ΛΑΕΚ 0,24%

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016 

 

ΣΥΝΟΨΗ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24%

Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές εισφορές, από τις οποίες το 0,24% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε) και αφορούν την διαχείριση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ), του ΟΑΕΔ.
Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση πραγματοποιεί εκπαίδευση του προσωπικού της, τότε το ποσό αυτό επιστρέφεται στην επιχείρηση, μέσω της υλοποίησης της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης ΛΑΕΚ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χάνεται.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το 2016, διαμορφώνεται ως εξής:

 • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης θα είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει το έτος 2016.
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2016.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2016.

Η παρακράτηση αυτή, αφορά μόνο το προσωπικό το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και όχι σε άλλο ταμείο.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι, η ηλεκτρονική υποβολή για την έναρξη υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης, πρέπει να γίνεται στον ΟΑΕΔ πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε προγράμματος.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΕΚ 0,24%

Η εργοδοτική εισφορά 0,24% καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). Η εισφορά αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.
Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

 

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους.
Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

 • Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν, για το έτος 2016.
 • Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

 

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Κατά την διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

2. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς φορείς.

3. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να είναι εξ΄ ολοκλήρου θεωρία, ή θεωρία και πρακτική. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 60-80% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, ενώ το πρακτικό μέρος 20-40% του συνόλου των ωρών.

4. Η κατάρτιση σε ότι αφορά τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) διδακτικές ώρες ημερησίως.

5. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι 100 ώρες συνολικά, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους της κατάρτισης.

6. Ο αριθμός των καταρτιζομένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα τρείς (33). Εξαίρεση αποτελεί μόνο η συμμετοχή εργαζομένων – καταρτιζομένων σε μεταπτυχιακά τμήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού , όπου ο αριθμός των καταρτιζομένων δεν θα υπερβαίνει τους σαράντα (40) καταρτιζόμενους.

7. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται ως εξής:
Συνολικό κόστος προγράμματος κατάρτισης = (αριθμός καταρτιζομένων x αριθμός πραγματοποιηθεισών εκπαιδευτικών ωρών κατάρτισης x Μ.Ω.Κ.).

8. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος ( Μ.Ω.Κ ) προσδιορίζεται ως εξής :

(1) Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα ή με εξωτερικούς εκπαιδευτές το Μ.Ω.Κ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τρία (33) ευρώ.
(2) Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με εσωτερικούς εκπαιδευτές το κόστος διαμορφώνεται ως εξής :
Συμμετέχοντες (άτομα), Μ.Ω.Κ. (ευρώ):
1-3, 33
4-6,  25
7-10, 19
11-15, 16
16-33 ,12

9. Δε χρηματοδοτούνται από το Λ.Α.Ε.Κ.:

 • προγράμματα δι’ αλληλογραφίας ή
 • προγράμματα που αποτελούν τμήμα προγράμματος δι’ αλληλογραφίας
 • προγράμματα εντός μεταφορικών μέσων
 • προγράμματα με μεθόδους εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, με εξαίρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης
 • προγράμματα που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον
 • προγράμματα των οποίων μέρος τους περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι
 • προγράμματα των οποίων η δομή δεν μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης.

10. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

11. Η συμπλήρωση όλων των ηλεκτρονικών πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει.

12. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή δεν επιτρέπονται αλλαγές στα παρακάτω στοιχεία του προγράμματος:

 • Στον τίτλο, το περιεχόμενο και το συνολικό αριθμό ωρών κατάρτισης
 • Στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Επιτρέπονται αλλαγές:

 • Στους καταρτιζόμενους, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί αρχικά στο Πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης.
 • Στους εκπαιδευτές:

Παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση αντικατάστασης του εκπαιδευτή, που έχει δηλωθεί στο Π.Σ. οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι και είκοσι (20΄) λεπτά πριν και μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
Στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος.
Παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος και στη διαμόρφωση ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μέχρι 20΄μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης. Οι παραπάνω αλλαγές υλοποίησης ορίζονται συγχρόνως με την ακύρωση και απέχουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

13. Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας το οποίο επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο στον ελεγκτή – υπάλληλο του ΟΑΕΔ.

14. Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα όσα έχει δηλώσει η επιχείρηση, η οποία μέχρι και είκοσι (20΄) μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να καταχωρήσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών των αποχωρησάντων καταρτιζομένων, κατά τη διάρκεια του κάθε δεκαπεντάλεπτου διαλείμματος.Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν από όλες τις ημέρες που είχαν προηγηθεί.

15. Για κάθε ημέρα κατάρτισης ο αριθμός των συμμετεχόντων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

16. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης. Στην περίπτωση των καταρτιζομένων που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσοστό των απουσιών αυξάνεται στο 20%.

 

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ 0,24% είτε υποβάλουν οι ίδιες ηλεκτρονικά την κατάθεση του προγράμματος είτε την αναθέτουν σε αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς.

 

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,24%

ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας καθώς και εκτός των ορίων του Νομού, το κόστος ανά ώρα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά το κόστος της κατάρτισης, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που τυχόν αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γίνονται δεκτά τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης για έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακίνησης.
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά στις δαπάνες του προγράμματος, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Στα γενικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. και το σύνολο της δαπάνης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνόλου των δαπανών της κατάρτισης.
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά τα γενικά έξοδα, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις.
Η διατήρηση του φυσικού αρχείου είναι υποχρεωτική για πέντε (5) έτη (δικαιολογητικά, εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων).
Η επιχείρηση οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο Υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ, ο οποίος φέρει την ευθύνη τήρησης του φυσικού αρχείου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας, Τμήμα Εκπαίδευσης, 2104838714, 2104838706, 2104838712.