ΑΡΧΙΚΗ
«Eπιχειρούμε Έξω» – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

 

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα:

«Eπιχειρούμε Έξω» – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

ΕΣΠΑ

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
• διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
• παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
• αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διευκρινίζεται ότι ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ως 100.000€.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

IDRISI_NEON_TOURISTIKON_PERIFEREIES_DAPANI
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΟΣΑ/ ΠΟΣΟΣΤΑ

1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:
• Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής ως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση.
o Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση
o Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
o Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα
• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής
• Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)
• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου
(πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση
• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.

2. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
• δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

IDRISI_NEON_TOURISTIKON_XRIMATODOTISI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Διάρκεια αιτήσεων: από 18/1/18 και μέχρι το πέρας του προϋπολογισμού

Διάρκεια έργων: Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων: 210-48.38.714, 210-48.38.706, 210-48.38.712 | info@excellence-lean.gr