ΑΡΧΙΚΗ
ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκε η Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις”, με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Στόχος της νέας δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% ως 65% και καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 20/2/19 και υποβάλλονται ως την εξάντληση του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
– να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
– να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
2. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
4. Ψηφιακή προβολή
5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Τεχνικές μελέτες
6. Μεταφορικά μέσα
7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/18).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: Τομέας Επιδοτούμενων Προγραμμάτων 210-4838706, 210-4838714, info@excellence-lean.gr