ΑΡΧΙΚΗ
ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκε η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ.

Στόχος της νέας δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Ως έναρξή υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 27/2/2019 με καταληκτική ημερομηνία την 9/5/2019.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
– να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
– να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθΆ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων
– να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ΄ ελάχιστον:
1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Παρεμβάσεις για:
– εξοικονόμηση ενέργειας
– αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
– διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
– Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
– εξοικονόμηση ενέργειας
– αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ

3. Μεταφορικά μέσα
– μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
– έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

4. Ψηφιακή προβολή

5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

7. Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/18).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: Τομέας Επιδοτούμενων Προγραμμάτων 210-4838706, 210-4838714, info@excellence-lean.gr