ΑΡΧΙΚΗ
Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από τις 7/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί πριν τις 7/11/2017 και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02, το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών), δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Ενδεικτικά ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:
• Ξενοδοχεία: τριών αστέρων και άνω με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες. Ξενοδοχεία με μεγαλύτερη δυναμικότητα δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
• Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): τριών αστέρων και άνω.
• Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
• Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: άνω των τριών κατοικιών.
• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: τριών κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
• Τουριστικά γραφεία.
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €25.000 έως €400.000.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 E.M.E. (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ/ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (ως 80%), Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος (ως 100%), Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (ως 3.000€ ανά πιστοποιητικό και 12.000€ συνολικά), Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις (ως 15.000€), Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου (ως 40.000€), Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (ως 10.000€), Μεταφορικά μέσα (ως 25.000€), Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (ως 4.000€).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 7/11/2017.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Διάρκεια αιτήσεων: 18/12/2017 ως και 15/5/2018.
Διάρκεια έργων: Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων: 210-48.38.714, 210-48.38.706, 210-48.38.712 | info@excellence-lean.gr