ΑΡΧΙΚΗ
Νέα έκδοση ISO 14001:2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εταιρίες που εφαρμόζουν την προηγούμενη έκδοση του συστήματος ISO 14001:2004 θα πρέπει να μεταβούν στη νέα έκδοση ως και τον Σεπτέμβριο του 2018.

 

Η αναθεώρηση των Προτύπων

Αποτέλεσμα της μακράς διαβούλευσης για τις αναθεωρήσεις των Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι οι νέες εκδόσεις τους ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 αντίστοιχα. Οι αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων επιφέρουν ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις-απαιτήσεις συγκριτικά με τις προηγούμενες και ειδικά αυτή του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Για την εναρμόνιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας δίνεται το μεταβατικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του νέου προτύπου, ήτοι από τις 15-9-2015. Συνεπώς τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 15-9-2018.

Σημειώνεται ότι μετά τις 15-9-2017 όλες οι αρχικές πιστοποιήσεις ή επαναπιστοποιήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας / Περιβάλλοντος θα γίνονται μόνο σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Ορισμένες από τις διαφοροποιήσεις των νέων προτύπων μεταξύ άλλων είναι:

• H υιοθέτηση ενιαίας παραγραφοποίησης
• Η άρση της απαίτησης τεκμηριωμένων διαδικασιών και εγχειριδίου
• Η εισαγωγή της έννοιας Ανάλυσης Διακινδύνευσης (Risk Assessment)
• Η εισαγωγή του Risk Based Thinking
• Η αύξηση των προσδοκιών από και προς την ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης

 

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Η αναθεώρηση του ISO 14001 στοχεύει να ενσωματώσει το ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στον πυρήνα της οργανωτική στρατηγικής και του μηχανισμού λήψης αποφάσεων ενός οργανισμού. Οι σημαντικότερες αλλαγές στις απαιτήσεις, συνοψίζονται ως εξής:

Η αυξημένη λογοδοσία της ηγεσίας: Η Ανώτατη διοίκηση κάθε οργανισμού έχει οριστεί ακριβέστερα, για να κάνει το σύστημα διαχειρισης Περιβάλλοντος πιο στρατηγικό και όλες οι περιβαλλοντικές πλευρές να ενσωματωθούν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Πλέον απαιτείται οι υπέυθυνοι των διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφορίας και διαχειριστές ΕΚΕ, να έχουν περισσότερη αλληλεπίδραση με ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Προσέγγιση του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών: Είναι απαίτηση πλέον να απαίτηση να εξεταστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και την εξέταση των θεμάτων του κύκλου ζωής.

Αναθεώρηση του όρου περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η αναθεώρηση του προτύπου εισάγει τον όρο «περιβαλλοντική κατάσταση», την οποία ορίζει ως «μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του οργανισμού, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και απαιτούν προσαρμογή». Ο στόχος είναι να αλλάξει οτρόπος σκέψης των επιχειρήσεων που σκέφτονται περισσότερο την επίδραση του περιβάλλοντος σε αυτές, παρά τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία τους στο περιβάλλον, γεγονός που θεωρείται σημαντική αδυναμία της τρέχουσας έκδοσης του προτύπου ISO 14001.

Κίνδυνοι και ευκαιρίες: Υπάρχει πλέον μια ειδική απαίτηση να καταδείξει πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι οργανισμοί θα πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν κάνει την σύνδεση μεταξύ των περιβαλλοντικών θεμάτων και πώς αυτές συνδέονται με την επιχείρηση, και πώς διαχειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις αυτές.

Προληπτική και πιο ουσιαστική τεκμηρίωση περιβαλλοντικών εκθέσεων: Η αναθεώρηση θα απαιτήσει την οργάνωση για να εξετάσει πιο ενεργά την ανάγκη για εξωτερική υποβολή εκθέσεων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και να επιδείξει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Ενίσχυση της συμμόρφωσης: Η απαίτηση σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία έχει ενισχυθεί. Στο παρελθόν υπήρχε η απαίτηση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, αλλά στο νέο πρότυπο, η απαίτηση είναι να προσδιορίσει επακριβώς πώς η διαρκής συμμόρφωση αξιολογείται και καταγράφεται.

Συνεχής βελτίωση: Το νέο πρότυπο δίνει ισχυρή έμφαση στην απαίτηση για συνεχή βελτίωση, καθώς με νέα απαίτηση, απαιτεί η περιβαλλοντική πολιτική που ορίζεται από την ανώτερη διοίκηση να μην αφήνει περιθώριο παρερμηνείας.

 

Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015

Οι συνεργάτες μας λαμβάνουν υπόψη τους το υφιστάμενο σύστημα της επιχείρησης με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 και γίνεται προσαρμογή ή προσθήκη στα παρακάτω νέα βασικά στοιχεία του ενιαίου συστήματος σύμφωνα με τη νέα έκδοση του 2015:
• Risk Assessment για το σύνολο των Διευθύνσεων / Τμημάτων – Διενέργεια Swot Analysis με συνεντεύξεις με τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους
• Καθορισμός KPIs για το σύνολο των Διευθύνσεων / Τμημάτων
• Business Plan – Δίδονται κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο
• Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Ποιότητας και των λοιπών αρχείων του συστήματος
• Έμφαση στον κύκλο ζωής των προϊόντων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4838714 | info@excellence-lean.gr για να συζητήσουμε πώς η δική σας εταιρία θα μεταβεί γρήγορα και αποτελεσματικά στη νέα έκδοση του προτύπου.