ΑΡΧΙΚΗ
Νέα έκδοση ISO 9001:2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εταιρίες που εφαρμόζουν την προηγούμενη έκδοση του συστήματος ISO 9001:2008 θα πρέπει να μεταβούν στη νέα έκδοση ως και τον Σεπτέμβριο του 2018.

 

Η αναθεώρηση των προτύπων

Αποτέλεσμα της μακράς διαβούλευσης για τις αναθεωρήσεις των Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι οι νέες εκδόσεις τους ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 αντίστοιχα. Οι αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων επιφέρουν ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις-απαιτήσεις συγκριτικά με τις προηγούμενες και ειδικά αυτή του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Για την εναρμόνιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας δίνεται το μεταβατικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του νέου προτύπου, ήτοι από τις 15-9-2015. Συνεπώς τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 15-9-2018.

Σημειώνεται ότι μετά τις 15-9-2017 όλες οι αρχικές πιστοποιήσεις ή επαναπιστοποιήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας / Περιβάλλοντος θα γίνονται μόνο σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

 

Οι αλλαγές της νέας έκδοσης ISO 9001:2015

Η πέμπτη έκδοση ISO 9001:2015 επιφέρει κάποιες αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις. Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου αφορούν στα εξής:

1. Δομή του προτύπου
2. Έμφαση στην Ηγεσία
3. Εστίαση στην Ανάλυση και Διαχείριση των Κινδύνων
4. Έμφαση στους στόχους, τη μέτρηση με δείκτες (KPIs) και τη διαχείριση αλλαγών
5. Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση
6. Περιορισμό των Απαιτήσεων της Τεκμηρίωσης.

 

Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές αφορούν σε:

• «Νέα Δομή Προτύπων» (High Level Structure)
Όλα τα συστήματα διαχείρισης– όπως το ISO 9001 για την ποιότητα, το ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, το BS OHSAS 18001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και το ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών, βασίζονται σε ορισμένα βασικά κοινά στοιχεία. Ωστόσο, παρά τη στενή τους σχέση, τα πρότυπα αυτά, μέχρι στιγμής δεν διαθέτουν την ίδια δομή
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση τόσο της δομής όσο και της λεκτικής παρουσίασης όλων των σχετικών προτύπων, έχει πλέον αναπτυχθεί και εφαρμόζεται μία δομή με πανομοιότυπη διάρθρωση κεφαλαίων, κειμένων, όρων και ορισμών για όλα τα πρότυπα διαχείρισης.
Η δομή αυτή χαρακτηρίζεται ως High Level Structure. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία προς την ενοποίηση των συστημάτων διαχείρισης.

• Ανάλυση με βάση τη διακινδύνευση (Risk – Based Thinking)
Συμφώνα με το ISO 9001:2015, η αξιολόγηση της διακινδύνευσης (risk assessment) είναι ιδιαιτέρως σημαντική για κάθε είδους οργανισμό. Για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά εισάγεται η προσέγγιση διακινδύνευσης (Risk – Based Thinking).
Παρόλο που η διαχείριση της διακινδύνευσης δεν απαιτείται αυτή καθαυτή, οι οργανισμοί θα πρέπει να εντοπίζουν τυχόν απειλές αλλά και ευκαιρίες και να τις λαμβάνουν υπόψη τους κατά τον σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
Σε αντάλλαγμα, δεν προβλέπεται συγκεκριμένη απαίτηση για προληπτικές ενέργειες.

• Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη
Η νέα έκδοση του προτύπου απαιτεί τον προσδιορισμό και τη μέτρηση των απαραίτητων εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων για κάθε διεργασία. Κατά το παρελθόν, οι Βασικοί Δείκτες Διεργασιών (Key Process Indicators) δεν ήταν τόσο απαραίτητοι.
Αυτό σημαίνει ότι το ISO 9001:2015 προωθεί την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μέτρηση των διεργασιών.

• Η Έννοια των «ενδιαφερομένων μερών»
Σε δύο σημεία στη νέα έκδοση, γίνεται αναφορά στα επονομαζόμενα «ενδιαφερόμενα μέρη», τα συμφέροντα των οποίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον εκάστοτε οργανισμό.
Παρόλο που η συγκεκριμένη απαίτηση υπήρχε και στο παρελθόν, πλέον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη διάσταση.
Συγκεκριμένα κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του μόνο τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών του, αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη με συνέπεια και τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές τους και άλλα μέρη που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όπως οικονομικούς οργανισμούς, τοπική κοινωνία ή ακόμη και ανταγωνιστές.

• Οι αρμοδιότητες της διοίκησης και η απουσία του εκπροσώπου – διοίκηση σε θέματα ποιότητας
Η ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων έχει αναθεωρηθεί. Υπάρχει πλέον πιο σαφής απαίτηση αναγνώρισης της ευθύνης και της δέσμευσης της διοίκησης.
Αντί ενός ορισμένου εκπροσώπου διοίκησης για θέματα ποιότητας, στο μέλλον αναλαμβάνει το ρόλο αυτό ένα μέλος του οργανισμού.
Η ευθύνη της διοίκησης επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις διαστάσεις του ηγετικού ρόλου, της σημασίας των ενδιαφερομένων μερών και του στρατηγικού σχεδιασμού.

• Μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τα έγγραφα
Η νέα έκδοση του Προτύπου έχει καταργήσει τουλάχιστον τις έξι απαιτούμενες διαδικασίες τεκμηρίωσης. Πλέον απαιτούνται τεκμηριωμένες πληροφορίες και όχι έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία (αρχεία).
Κάτι τέτοιο καθιστά τη διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων πιο ευέλικτη.
Ο κάθε οργανισμός ανάλογα με τη δομή του, δύναται να αποφασίσει μόνος του τι επιθυμεί να τεκμηριώσει και σε ποιον βαθμό. Η απόφαση αυτή πρέπει να δικαιολογηθεί στον επιθεωρητή στο πλαίσιο της πιστοποίησης.

• Μεγαλύτερη συνάφεια του προτύπου για τους παρόχους υπηρεσιών
Το γεγονός ότι ο τομέας των υπηρεσιών είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος, είναι κάτι που αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στο ISO 9001:2015. Παρόλο που η εφαρμογή του Προτύπου στον τομέα των υπηρεσιών ήταν εφικτή και στο παρελθόν, η νέα έκδοση είναι περισσότερο εστιασμένη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παρόχων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων ο όρος «προϊόντα» έχει πλέον επεκταθεί σε «προϊόντα και υπηρεσίες».

• Μεγάλη έμφαση στους δείκτες μέτρησης (KPIs)
Μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια ορισμού των δεικτών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και της παρακολούθησης, αξιολόγηση εάν οι διεργασίες επιτυγχάνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα

 

Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Οι συνεργάτες μας λαμβάνουν υπόψη τους το υφιστάμενο σύστημα της επιχείρησης με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 και γίνεται προσαρμογή ή προσθήκη στα παρακάτω νέα βασικά στοιχεία του ενιαίου συστήματος σύμφωνα με τη νέα έκδοση του 2015:
• Risk Assessment για το σύνολο των Διευθύνσεων / Τμημάτων – Διενέργεια Swot Analysis με συνεντεύξεις με τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους
• Καθορισμός KPIs για το σύνολο των Διευθύνσεων / Τμημάτων
• Business Plan – Δίδονται κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο
• Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Ποιότητας και των λοιπών αρχείων του συστήματος

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4838714 | info@excellence-lean.gr για να συζητήσουμε πώς η δική σας εταιρία θα μεταβεί γρήγορα και αποτελεσματικά στη νέα έκδοση του προτύπου.