ΑΡΧΙΚΗ
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα – Προκήρυξη 11.02.16

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 

ΕΣΠΑ

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:
• Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων
• Ενέργεια
• Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Υγεία – Φάρμακα
• Υλικά – Κατασκευές
Εξαιρούνται: εστίαση, λιανικό εμπόριο.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
• Να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ. Η μεταβολή ΚΑΔ δε συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης.
• Να έχουν μία από τις εξής νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, Συνεταιριστική επιχείρηση, Κοιν.Σ.Επ.
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/12 ως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.      Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
• Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα συγγενείς 1ου & 2ου βαθμού και σύζυγοι.
• Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα επιδοτούνται με ποσό από 15.000€ ως και 60.000€. Το ποσοστό επιδότησης είναι 100%.

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 43.440.000€
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 12.780.000€
Αττική: 11.040.000€
Στερεά Ελλάδα: 2.760.000€
Νότιο Αιγαίο: 1.980.000€

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

1. Λειτουργικά (ενοίκια, ηλεκτρισμός, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση, κοινόχρηστες δαπάνες, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες κλπ) ως 60%
2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, υπηγρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης κα) ως 8%
3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις ως 15%
4. Αποσβέσεις παγίων/ χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ως 30% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας
5. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας ως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
6. Προμήθεια αναλωσίμων ως 15%
7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου ως 30%
8. Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας ως 24.000€
9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ως 20%

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν με δαπάνες της κατηγορίας 5 θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 17/3/16, ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr/mis. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά, θα ενημερωθούν για την αποστολή του φυσικού φακέλου με τα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις διαρκούν 17/3/16 ως και 24/5/16.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας, Τμήμα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων, 2104838714, 2104838706, 2104838712.