ΑΡΧΙΚΗ
Ποιοι Είμαστε

Πολιτική ποιότητας

Η λειτουργία της Excellence and Lean Management Consultants διέπεται από τις αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, της σχετικής νομοθεσίας, και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Βασική μας φιλοσοφία: η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Εργαλείο υλοποίησης: η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας.

 
Συγκεκριμένα στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η αποτελεσματική διερεύνηση των αναγκών και απαιτήσεων του κάθε πελάτη,
 • Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας,
 • Η τήρηση των συμφωνημένων όρων και προδιαγραφών της παρεχόμενης υπηρεσίας,
 • Η διαρκής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

 
Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών και απαιτήσεων του κάθε πελάτη,
 • Η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των υποσχέσεών μας,
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των συνεργατών,
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού,
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών,
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του,
 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από το Συμβούλιο Διοίκησης, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.