ΑΡΧΙΚΗ
Ποιοι Είμαστε

Συνεργασίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Όπως είναι γνωστό από το 2015  ο νέος νόμος Ν.4308/24.11/2014 επιβάλλει στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν νέες πρακτικές:

–  σε θέματα λογιστικών χειρισμών,

–  τήρησης αρχείων και φυσικού περιεχομένου και

–  νέων υποδειγμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

H  Excellence   &  Lean Management Consultants   και   η   StudySmart®

Οι δύο φορείς ανέπτυξαν στρατηγική συνεργασία,  που αφορά:

 • στην υποστήριξη επιχειρήσεων για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), με  την παροχή τόσο εκπαιδευτικών όσο και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • στην παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών  ευρύτερα  στον κύκλο του χρηματοοικονομικού τομέα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε  συνοπτική περιγραφή των δύο φορέων, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Σεμινάρια

Ως πρώτο βήμα της συνεργασίας τους παρουσιάζουν ένα εξειδικευμένο και  πρακτικό σεμινάριο με τίτλο:

‘Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)  Vs  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)’

‘Οι συνέπειες των νέων πρακτικών στις απαιτήσεις υποδομής και καθημερινή λειτουργία του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης με βάση τον Ν.4308/24.11/2014’

 

Σκοπός του προγράμματος είναι, να βοηθήσει τα στελέχη της οικονομικής Δ/νσης, στην προετοιμασία και προσαρμογή της καθημερινής λειτουργίας του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης της επιχείρησής τους, στις νέες απαιτήσεις, που επιβάλουν τα ΕΛΠ.

 

Την ποιότητα του προγράμματος εγγυάται η ομάδα της StudySmart®  η οποία αποτελείται από τους ανθρώπους που ουσιαστικά έστησαν τους επαγγελματικούς τίτλους στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα ACCA, CIA, CFA κ.ά), στα τέλη της δεκαετίας του 90, καθοδηγούμενοι από τον Δρ. Κωνσταντίνο Κυρίτση που είχε συμβάλλει ενεργά και στην δημιουργία πρωτογενούς ύλης για τα ΔΛΠ την τελευταία δεκαετία. Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει σημαντικό μέρος της ύλης που διδάσκεται στις πιστοποιήσεις ορκωτών ελεγκτών ACCA σχετικά με τα ΔΛΠ, άρα οι συμμετέχοντες θα έχουν και την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη λογική και τη φιλοσοφία των νέων αλλαγών.

 

Οι συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Οι εκπαιδευτές μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι υποστήριξης εφαρμογής των ΕΛΠ στην επιχείρησή σας με ευέλικτη μορφή συνεργασίας.

 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

Η Excellence & Lean Management Consultants

Παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων, καθώς και υπηρεσίες για την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων  με στόχο  ‘ολοκληρωμένες λύσεις’ για βελτίωση απόδοσης, δραστηριοποιούμενη στους παρακάτω τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Διαχείριση & Ανάπτυξη Εμπορικού τομέα
 • Retail Excellence
 • Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Financial Management
 • Οργάνωσης Παραγωγής
 • Business Excellence, Διαχείριση Ποιότητας & Συστήματα ISO,

Η Excellence & Lean Management Consultants έχει διαμορφώσει την προσέγγιση 5CPF (Critical Performance Factors) που αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση, για τη  βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων, (συνολικά ή επιμέρους τμημάτων τους).

 Η προσέγγιση 5CPF εκφράζει την αντίληψη ότι, η βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της, απαιτεί την εναρμόνιση και ισορροπία των 5 κρίσιμων παραγόντων απόδοσης 5CPF που είναι:

1. Όραμα – Αποστολή – Αξίες

2. Εταιρική Στρατηγική & καταμερισμός στα επιμέρους τμήματα.

3. Δομή, Οργανωτικά συστήματα και διαδικασίες

4. Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

5. Ηγεσία

H ομάδα της StudySmart®:

Ο ομάδα της StudySmart® αποτελείται από τους ανθρώπους που ουσιαστικά έστησαν τους επαγγελματικούς τίτλους στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης, ο Δρ. Δημήτρης Κυρίτσης, ο Δημήτρης Χατζηαποστόλου, ο Χρήστος Ραγκαβάς, ο Colin Garvie, ο Μάρκος Δασκαλάκης, ο Ανδρέας Κυριάκου  και μία έμπειρη ομάδα εισηγητών & συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η ομάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με πολυεθνικούς οργανισμούς στην παροχή συγκεκριμένων προγραμμάτων όπως η Deloitte, η ICAP, η PwC κ.α.) και υλοποιεί εταιρικά προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση επαγγελματικών τίτλων ACCA, CIMA, CFA, DipIFR, SHRM, CISA, PMP και CIA καθώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται στροφή των στελεχών στην κατεύθυνση απόκτηση επαγγελματικών τίτλων, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πρακτική γνώση που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά,  που συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η ομάδα παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβουλος των επιχειρήσεων στα θέματα αυτά και ιδιαίτερα να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα όσο και στα Διεθνή.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Υπηρεσίες για την εφαρμογή Λογιστικών Προτύπων ΕΛΠ ή ΔΛΠ

 • Σχεδιασμός – Προγραμματισμός για την εφαρμογή
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή

 

Διαγνωστικές-λογιστικές υπηρεσίες

 • Οικονομικοί έλεγχοι περιορισμένης έκτασης (Limited reviews)
 • Διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Έλεγχοι για σκοπούς εξαγοράς (Purchase investigations)
 • Συμβουλές επί λογιστικών χειρισμών

 

Διαγνωστικές-λογιστικές υπηρεσίες

Οι διαγνωστικές και λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε, προσφέρουν επίσης στους πελάτες μας τη δυνατότητα υποστήριξης για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τόσο για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα εμπορική και φορολογική νομοθεσία, όσο και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και αυτά των ΗΠΑ (US GAAP).

 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων
 • Προϋπολογισμοί και προβλέψεις των οικονομικών καταστάσεων
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Αποτίμηση επιχειρήσεων

 

Εσωτερικός Έλεγχος

 • Αξιολόγηση επάρκειας και αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου εταιρειών
 • Σχεδιασμός συστήματος εσωτερικού ελέγχου εταιρειών
 • Ανάπτυξη εγχειριδίου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου εταιρειών
 • Οργάνωση τμημάτων εσωτερικού ελέγχου

 

Εσωτερικός Έλεγχος

 • Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για λογαριασμό του πελάτη
 • Εκπαίδευση του πελάτη σε θέματα εσωτερικού ελέγχου
 • Αξιολόγηση εργασιών υφισταμένων τμημάτων εσωτερικού ελέγχου.

 

Οργανωτική αναδιάρθρωση

 • Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής
 • Αναδιοργάνωση οικονομικών υπηρεσιών
 • Διαχείριση κόστους
 • Επιλογή πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

 

Υπηρεσίες φορολογικών συμβούλων

 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και συμβιβασμούς
 • Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και έλεγχος ορθότητας συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων
 • Υποστήριξη σε θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων