ΑΡΧΙΚΗ
Υπηρεσίες

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Αποστολή μας στην εκπαίδευση.

Να μεταφέρουμε προσαρμόζοντας στην ελληνική πραγματικότητα τις τελευταίες εξελίξεις, επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται διεθνώς στους χώρους του Management, Marketing, των Πωλήσεων, των Χρηματοοικονομικών, της Ποιότητας, της Παραγωγής, των Logistics, και της Πληροφορικής

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Είναι η βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Διερεύνηση αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού για εκπαίδευση στην επιχείρησή σας.

Έμπειροι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την διερεύνηση αναγκών, εντοπίζοντας το ‘κενό’ μεταξύ των επιθυμητών και των υφισταμένων δεξιοτήτων, είτε με βάση τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας, είτε με βάση την άποψη της διοίκησης.

Προσαρμογή των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα προσαρμόζονται σε διάρκεια, και ύλη, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο, Ανώτερα, Μεσαία και Προσωπικό χωρίς ιεραρχική ευθύνη, καθώς και ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της ομάδας.

Κατάλογος Προγραμμάτων

Παρακαλούμε δείτε εδώ για το κατάλογο ενδεικτικών σεμιναρίων που παραπέμπουν σε βελτίωση των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων.

TOP EXECUTIVE

1. The 5CPF MODEL – Σύστημα βελτίωσης απόδοσης
2. Όραμα – Αποστολή – Αξίες & Εταιρική κουλτούρα
3. Στρατηγικός Σχεδιασμός
4. Ολοκληρωμένο Σύστημα HR management
5. Performance Management
6. Talent Management
7. Εταιρική Κοινωνική ευθύνη (Social Accountability)
8. Crisis Management (Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων)
9. Το Management των αλλαγών (Change Management)
10. Αποτελεσματικό Coaching

MANAGEMENT

1. Η Επικοινωνία και η δυναμική της
2. Ηγεσία – Leadership
3. Ομαδική Συνεργασία (Team Building)
4. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
5. Το Management της Απόδοσης
6. Λύση προβλημάτων & Λήψη αποφάσεων
7. Talent Management
8. Project Management
9. Αποτελεσματικό Coaching
10. Διαχείριση Αλλαγών

MANAGEMENT – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Τime Management
2. Συναισθηματική Νοημοσύνη
3. Η Τέχνη των Διαπραγματεύσεων
4. Επίλυση συγκρούσεων
5. Stress Management
6. Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
7. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
8. Αποτελεσματικές Συσκέψεις
9. Προσωπική οργάνωση

MARKETING

1. Βασικές Αρχές Marketing
2. Στρατηγικό Marketing
3. Βιομηχανικό Marketing
4. Marketing των Υπηρεσιών
5. Στρατηγικές Marketing και Management σε περίοδο κρίσης
6. Στρατηγικές Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και Αγορών
7. Marketing Plan (Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση)
8. Έρευνα Αγοράς (Marketing Research)

SALES MANAGEMENT

1.The 5 CPF SALES – Σύστημα Οργάνωσης και Διοίκησης Πωλήσεων – Sales Management
2. Sales Forecasting – Η πρόβλεψη των πωλήσεων
3. Το Coaching των πωλητών
4. Αποτελεσματική Ηγεσία στις Πωλήσεις

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1.Κερδοφόρες Πωλήσεις – Μέθοδοι & Τεχνικές Πωλήσεων
2. Αποτελεσματικές πωλήσεις Business to Business
3. Πωλήσεις για καταναλωτικά προϊόντα δικτύου
4. Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις για Επιτυχημένες Πωλήσεις
5. Αποτελεσματική Επικοινωνία με τον Πελάτη
6. Διαχείριση αντιρρήσεων πελατών
7. Η Τηλεφωνική Πώληση – Telemarketing
8. Merchandising
9. Σύστημα Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών
10. Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
11. Key Account Management
12. Η αυτοπεποίθηση στις Πωλήσεις

RETAIL Διευθυντών – Προϊστάμενων καταστημάτων

1. 5CPF-Retail – Οργάνωση και Διοίκηση Καταστήματος
2. Αποτελεσματική Ηγεσία Καταστήματος»
3. Η Διοίκηση της Απόδοσης
4. Retail Sales coaching
5. Ανάπτυξη Ομάδας

RΕTAIL Πωλητών καταστημάτων

1. Η άριστη εξυπηρέτηση στο κατάστημα
2. 5 βήματα για Κερδοφόρες Πωλήσεις στο Retail
3. Αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη
4. Διαχείριση Αντιρρήσεων & Αντιστάσεων πελατών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. Οικονομικές γνώσεις για μη Οικονομικούς
2. Βασικές γνώσεις Γενικής Λογιστικής
3. Κοστολόγηση και η πρακτική προσέγγισή της
4. Η Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9)
5. Σεμινάριο Φοροτεχνικών
6. Χρηματοοικονομικό Management
7. Αποτελεσματικό Cash Flow Management
8. Εσωτερικός Έλεγχος
9. Επιτυχημένη ανάπτυξη οικονομικού συστήματος αναφοράς (Financial Reporting System)
10. Management Information System (M.I.S.)
11. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

MANAGEMENT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. T.P.M. (Total Perfect Manufacturing)
2. Lean Management
3. 5 “S”
4. Management Προϊσταμένων Παραγωγής
5. «Εργαλεία» της Ποιότητας – Μέθοδοι και Στατιστικές Τεχνικές
6. Κόστος Ποιότητας και Μη Ποιότητας
7. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
8. Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801 – OHSAS 18001)
9. Πυροπροστασία – Πυρόσβεση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Το Πρότυπο ISO 9001
2. T.P.M (Total Perfect Manufacturing)
3. Τα «Εργαλεία» της Ποιότητας – Μέθοδοι και Στατιστικές Τεχνικές
4. Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας SPC, με τη χρήση Η/Υ
5. Κόστος Ποιότητας
6. Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών
7. Σήμανση CE Προϊόντων

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000
2. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001
2. ECO LABEL

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΤ

1. Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001
2. Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών ΙΤ ISO 20000

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο (ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001)
2. Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας
3. Πυροπροστασία – Πυρόσβεση
4. Πρώτες Βοήθειες

LOGISTICS

1. Integrated Logistics Management
2. Σύγχρονη Οργάνωση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehousing Management)
3. Διοίκηση και Έλεγχος Αποθεμάτων (Inventory Management)
4. Οργάνωση και Διοίκηση Δικτύου Διανομών και Φυσικής Μεταφοράς (Distribution Management)
5. Διοίκηση Προμηθειών (Procurement and Purchasing Management)
6. Εξεύρεση και αξιολόγηση Προμηθευτών
7. Συμβάσεις με προμηθευτές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1. Windows
2. Ms Office
3. Word Core
4. Word Expert
5. Excel Core
6. Excel Expert
7. PowerPoint
8. Access
9. Outlook
10. Internet
11. Εκμάθηση Τυφλού Συστήματος Γραφής στον Η/Υ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1. Η Σύγχρονη Γραμματέας, Manager’s Assistant
2. Οργάνωση Γραφείου – Προφορική και Γραπτή Επικοινωνία στο Εργασιακό Περιβάλλον

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Excellence & Lean Management Consultants
στα τηλέφωνα 210 48 38 714, 712 και 706, fax: 210 48 22 091,
κα Χριστίνα Χαλόφτη, Training Manager, e-mail: c.chalofti@excellence-lean.gr