ΑΡΧΙΚΗ
Υπηρεσίες

Excellence Recruitment Επιλογή Προσωπικού

Στα έργα Αναδιοργάνωσης και Οργανωτικής Ανάπτυξης που υλοποιούμε, προκύπτει πολλές φορές η ανάγκη αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Έχοντας αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία και επιτυχημένες επιλογές, οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη εξειδικευμένου τομέα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Η Ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων Συνεργατών.

Διαθέτουν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, καθώς και εμπειρία ως Διευθυντικά στελέχη σε Δνσεις Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η εμπειρία και εξειδίκευση τους δίδει την ικανότητα αυξημένης κρίσης για την κατάλληλη επιλογή και όχι στην τυπική τήρηση μιας διαδικασίας.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Τα τυπικά προσόντα είναι εύκολο να τα προσδιορίσει και αξιολογήσει ο καθένας.
Κρίσιμοι παράγοντες στους οποίους δίνουμε βάρος, είναι η ανάλυση μαζί με την επιχείρηση του κατάλληλου Profile Υποψηφίου, όσον αφορά στα ποιοτικά στοιχεία που μπορούν να ‘κάνουν την διαφορά’ και είναι:
• δεξιότητες-ικανότητες (competencies) του υποψηφίου (ενδεικτικά, ηγετικές ικανότητες, συστηματική σκέψη, κριτική ικανότητα, πρωτοβουλία, επικοινωνιακές δεξιότητες, κλπ)
• στοιχεία προσωπικότητας
• στο ‘ταίριασμα’ με το κλίμα της εταιρίας
Στην φάση της αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων, η εμπειρία των συνεργατών μας σε συνδυασμό με επιλεγμένα ψυχομετρικά εργαλεία συμβάλουν σε επιτυχημένες επιλογές.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ

Χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με το αφανές κόστος της επιχείρησης
Η εταιρία αποδεσμεύεται από τον χρόνο αναζήτησης, τον τεράστιο όγκο διαχείρισης βιογραφικών σημειωμάτων, τον μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων, τις ενδεχόμενες πιέσεις πελατών και συνεργατών, που υποκρύπτουν μεγαλύτερο συγκριτικά αφανές κόστος.
• Αποφυγή του κόστους της αποτυχημένης επιλογής
Πολλές φορές η εταιρία διαπιστώνει την ακαταλληλότητα του υποψηφίου μετά από ικανό χρονικό διάστημα. Έχετε υπολογίσει το κόστος της αποτυχημένης επιλογής;
Ποιότητα υπηρεσίας που προκύπτει από την εξειδίκευση
Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σε συνδυασμό με την μεθοδολογία που ακολουθούμε, συμβάλλουν στην μείωση των αστοχιών
Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα
Η καλή γνώση της αγοράς εργασίας δίδει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.