ΑΡΧΙΚΗ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Business Excellence, Διαχείριση Ποιότητας & Συστήματα ISO

 

Τι είναι ποιότητα
Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας, τα οποία ικανοποιούν δηλωμένες, υπονοούμενες ή αφανείς ανάγκες (των αποδεκτών της)

Γιατί Ποιότητα
Ο ανταγωνισμός εκφράζεται από τον δείκτη ποιότητα / τιμή. Οι καταναλωτές επιδιώκουν κατά την αγοραστική διαδικασία να προμηθεύονται το προϊόν ή υπηρεσία με την υψηλότερη ποιότητα και την χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι παραγωγοί πρέπει να επιδιώκουν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών και να βελτιώνουν διαρκώς αυτό το δείκτη.

Διλήμματα για τον καταναλωτή
Ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει πάντα την ποιότητα από πριν και γι’ αυτό αναφερόμαστε για «αντιληπτή ποιότητα» δηλαδή την ποιότητα όπως την αντιλαμβάνεται από τα «μηνύματα» που έχει δεχτεί. Για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να βρεθούν τρόποι για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του και να πεισθεί ότι πρέπει να επιλέξει εμάς.

Η ευελιξία των Συστημάτων
Ο κάθε παραγωγός ανάλογα με το τμήμα της αγοράς που απευθύνεται, διαμορφώνει τις προδιαγραφές τις οποίες επιθυμεί ο πελάτης στον οποίο απευθύνεται, σε σχέση με τη τιμή στην οποία είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει ότι παράγεται σταθερά η ποιότητα η οποία έχει προδιαγραφεί.

Πιστοποιητικό και έλεγχοι «Τρίτου Μέρους»
Για να υπάρχει αντικειμενική επιβεβαίωση ως προς τη λειτουργία του Συστήματος, ο έλεγχος συμμόρφωσης να γίνεται από «τρίτο μέρος», που είναι οι φορείς πιστοποίησης, ειδικοί για αυτό το σκοπό. Οι φορείς αυτοί, ασκούν έλεγχο για λογαριασμό των καταναλωτών βεβαιώνοντας ότι ένας παραγωγός έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία, δίδοντας το σχετικό πιστοποιητικό.

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας – Γιατί
1. Τυπικοί λόγοι: Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας αποδεικνύει σε πελάτες, δημόσιους φορείς, προμηθευτές κλπ ότι η εταιρία τηρεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.
2. Ουσιαστικοί λόγοι: Η ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και η πιστοποίησή τους από ‘τρίτο μέρος’, συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική λειτουργία της εταιρίας και οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη.
Τέλος η επιλογή, εκπαίδευση και ανάπτυξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται σε επαφή με τον πελάτη, τόσο στην τήρηση των διαδικασιών όσο και σε θέματα ποιοτικής εξυπηρέτησης, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

 

Τα κυριότερα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που πιστοποιούνται 

 

• ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
Τι είναι: Ένα από τα πλέον γνωστά και ευρέως αποδεκτά πρότυπα (το χρησιμοποιούν 650.000 οργανισμοί σε 152 χώρες). Συχνά, ένα προ-απαιτούμενο για την υπογραφή μιας συμφωνίας.
Τι δηλώνει: Πως η επιχείρησή σας ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και εφαρμόζει τις κανονιστικές διατάξεις ενώ, ταυτόχρονα, αυξάνει την ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων και διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της. Επίσης, βελτιώνει τη δυνατότητα ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και αυξάνει το μερίδιό τους στην αγορά.
Πώς ωφελεί: Επιγραμματικά, η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, διασφαλίζει business continuity, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, μειώνει τα κόστη, βελτιώνει την επικοινωνία, σταθεροποιεί τις σχέσεις με τους προμηθευτές και συνεργάτες, ικανοποιεί πελάτες, εργαζομένους και μετόχους.
Ποιους αφορά: Όλους τους οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτου μεγέθους και είδους δραστηριότητας.

NEO: Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 – δείτε περισσότερα εδώ

 

• ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Τι είναι: Είναι ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.
Τι δηλώνει: πως η επιχείρησή σας ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εφαρμόζει τις κανονιστικές διατάξεις ενώ, ταυτόχρονα, ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και διασφαλίζει τη συνεχή εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
Πώς ωφελεί: Η εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βελτιώνει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης, αυξάνει την απόδοση στη χρήση πόρων και πρώτων υλών, βελτιώνει την ικανότητα συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά θέματα (και όχι μόνο τα οικονομικά), έχουν, αποδεδειγμένα, πολύ καλύτερη απόδοση σε όλους τους τομείς.
Ποιους αφορά: Όλους τους οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτου μεγέθους και είδους δρασtηριότητας. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσουν τα εργοστάσια, οι κλινικές, τα νοσοκομεία και κάθε είδους μονάδα επεξεργασίας.

NEO: Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015 – δείτε περισσότερα εδώ

 

• HACCP / ISO 22000 – Ασφάλεια στα Τρόφιμα
Τι είναι: Το ακρωνύμιο HACCP είναι συντομογραφία του διεθνούς συστήματος Hazard Analysis and Critical Control Point, (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Από το 1998 οι επιχειρήσεις, που εμπλέκονται σε κάποιο στάδιο της διατροφικής αλυσίδας, πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων που να στηρίζεται στις αρχές του HACCP. Το ISO 22000 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και ενσωματώνει τις:
• απαιτήσεις του HACCP
• απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
• γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης
δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.
Τι δηλώνει: Η επιχείρηση εφαρμόζει μια συστηματική προσέγγιση για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο εν δυνάμει κινδύνων (μικροβιολογικής, χημικής ή φυσικής μορφής) που θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι στην προετοιμασία ασφαλούς τροφής.
Πώς ωφελεί: επιγραμματικά: είναι ένα αποδοτικό σύστημα για τον έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων, μακροπρόθεσμα διασφαλίζεται εξοικονόμηση πόρων, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες πρόκλησης προβλημάτων υγείας στους πελάτες, διασφαλίζεται συμβατότητα με τη νομοθεσία, είναι μέσον υποστήριξης σε αντιδικία.
Ποιους αφορά: Κάθε μονάδα που παράγει ή διαχειρίζεται τρόφιμα, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, μονάδες παραγωγής συσκευασίας τροφίμων, αποθηκευτικοί χώροι τροφίμων κλπ.

 

• OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 – Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
Τι είναι: Περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.
Τι δηλώνει: Τα Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας έχουν εφαρμογή σε κάθε εταιρία που στοχεύει στην έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός της για την ασφάλεια των εργαζομένων της, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στην λειτουργία της (πελάτες, επισκέπτες), καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης και ελέγχου όλων των κινδύνων, θέσπιση συγκεκριμένων στόχων υγείας & ασφάλειας και υλοποίηση οργανωμένων δράσεων για την επίτευξή τους
Πώς ωφελεί: Με κυρίαρχο όραμα την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων, επιτυγχάνεται η εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας στην εταιρία, καθώς και η κατανόηση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των εργαζομένων της.
Ποιους αφορά: Όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και είδους δραστηριότητας που θέλουν να δώσουν έμφαση στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους.

 

• ISO 10002 – Διαχείριση Παράπονων Πελατών
Τι είναι: Είναι ένα Διεθνές Πρότυπο το οποίο εστιάζεται στην διαχείριση των παραπόνων πελατών με στόχο την βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
Τι δηλώνει: Η εταιρία, ανεξάρτητα από τύπο και μέγεθος, σχεδιάζει, εγκαθιστά και λειτουργεί μια αποτελεσματική διεργασία διαχείρισης παραπόνων πελατών.
Πώς ωφελεί: Επιτυγχάνεται η ικανοποιητική / αποτελεσματική Διαχείριση Παραπόνων Πελατών μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών και η αύξηση του επίπεδου ικανοποίησης των πελατών από την σωστή διαχείριση των παραπόνων τους.
Ποιους αφορά: Όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και είδους δραστηριότητας με πελατοκεντρική κουλτούρα.

 

• ISO 27001 – Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων & Πληροφοριών
Τι είναι: Eίναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και δεδομένων. Το σύστημα αξιοποιεί την αξιολόγηση των πιθανών ρίσκων και βοηθά τον οργανισμό να μεγιστοποιήσει τη διαθεσιμότητα των συστημάτων του και να διαβεβαιώσει ότι συντηρεί την ακεραιότητα των δεδομένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται.
Τι δηλώνει: Δηλώνει ότι ο οργανισμός διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας και τη διαθεσιμότητα των πόρων του που διαχειρίζεται.
Πώς ωφελεί: Ο οργανισμός μπορεί να αποδείξει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι έχει λάβει υπόψην του όλους τους πιθανούς κινδύνους και έχει λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την αποφυγή καταστροφής/ απώλειας/ διαρροής δεδομένων και πληροφοριών.
Ποιους αφορά: Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οργανισμούς που η προστασία της πληροφορίας και των δεδομένων είναι κρίσιμη, όπως σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, υγεία, το δημόσιο και η πληροφορική.

 

• ISO/IEC 20000 – Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής
Τι είναι: Είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο τη Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.επικεντρώνεται μόνο στις διεργασίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, και στο διαχειριστικό σύστημα που τις υποστηρίζει. Παρέχει ένα εμπεριστατωμένο, αναγνωρισμένο και δοκιμασμένο σύστημα διαχείρισης, που επιτρέπει σε έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών να προγραμματίσει, να διαχειριστεί, να παραδώσει, να παρακολουθήσει, να ανασκοπήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του.
Τι δηλώνει: Περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών διαχείρισης για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση και στους πελάτες της.
Πώς ωφελεί: Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των εταιρικών λειτουργιών, στη δημιουργία ενός καταλόγου υπηρεσιών με σαφείς υποχρεώσεις και κόστη και γενικά αναβαθμίζει το ρόλο της πληροφορικής και των υπηρεσιών της σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.
Ποιους αφορά: Αφορά κυρίως σε εταιρίες που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.Το πρότυπο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως τμήματα πληροφορικής, και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής προς τρίτους (outsourcing).

 

• ISO 26000 – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τι είναι: Αποτελεί ένα Σύστημα που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρία.
Τι δηλώνει: Η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την υιοθέτηση πολιτικών και οδηγιών σχετικά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πρέπει να διαχειρίζεται, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Πώς ωφελεί: Τα περιεχόμενα του Διεθνούς προτύπου ISO 26000 περιλαμβάνουν βασικές αρχές που διέπουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όπως Διαφάνεια, Ηθική Συμπεριφορά, Τήρηση Νομοθεσίας, Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αναγκών των Ενδιαφερόμενων μερών αλλά και των Διεθνών κανόνων συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα το πρότυπο συνδυάζει βέλτιστες πρακτικές από δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Ποιους αφορά: Όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και είδους δραστηριότητας που δίνουν έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

 

IMS, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Τι είναι: Οι ομοιότητες στις βασικές αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ISO 14001) και Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP ή ISO 22000) οδήγησαν στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ‘IMS’ (Integrated Management System).
Πώς ωφελεί: Η IMS προσέγγιση παρέχει το πλεονέκτημα ενός ενιαίου συνόλου τεκμηρίωσης διαδικασιών και διεργασιών με αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του ’’συνολικού αριθμού’’ διαδικασιών, την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, τη μείωση των πολλαπλών καταχωρίσεων και αρχείων και την εξάλειψη των περιττών ενεργειών.
Τα αποτελέσματα είναι: η εξοικονόμηση οικονομικών και μη οικονομικών πόρων και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Στοιχεία, από τους φορείς πιστοποίησης, δείχνουν ότι το κόστος πιστοποίησης μπορεί να μειωθεί κατά 40%. Επιπλέον, η IMS προσέγγιση, αποδεδειγμένα, αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου του EFQM διασφαλίζοντας έτσι την ικανοποίηση όλων των κοινωνικών εταίρων (stakeholders). Η κάθε εταιρία ανάλογα με τις αξίες της, τις δυνατότητές της αλλά και την αγορά στην οποία απευθύνεται μπορεί να δημιουργήσει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης όπως ενδεικτικά φαίνεται στο σχήμα.

ims_excellence_lean

 

Γιατί να συνεργαστείτε με την EXCELLENCE & LEAN MANAGEMENT CONSULTANTS

Τα βασικά πλεονεκτήματα της EXCELLENCE & LEAN MANAGEMENT CONSULTANTS που κάνουν τις υπηρεσίες της να διαφέρει και να υπερέχει του ανταγωνισμού είναι:

Α. Customization – Εξειδικευμένη Εργασία για την επιχείρησή σας.
Είναι γεγονός ότι τα Συστήματα Διαχείρισης ΣΔΠ παρέχονται πολλές φορές τυποποιημένα και με έτοιμες διαδικασίες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και οι κρίσιμοι παράγοντες οι οποίοι τελικά καθορίζουν και την τελική ανάπτυξη και εφαρμογή του Έργου, όπως:
• Η κουλτούρα και η παράδοση της επιχείρησης
• Οι υποδομές της εγκατάστασης
• Η αρτιότητα και το είδος του εξοπλισμού
• Οι ιδιαιτερότητες της τοποθεσίας της εγκατάστασης (κλιματολογικές συνθήκες κα)
• Η επιμόρφωση και η γνώση του προσωπικού
• Οι ιδιαιτερότητες του ίδιου του προϊόντος
• Οι συνθήκες και τα μέσα μεταφοράς και διακίνησης των προϊόντων

Β. Πέρασμα της τεχνογνωσίας στα στελέχη του πελάτη μας
Η προσέγγιση του συνδυασμού εκπαιδευτικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών, που προτείνεται, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
1. Η τεχνογνωσία που παρέχουν οι σύμβουλοι, αφομοιώνεται αποτελεσματικά από τα στελέχη και μέσα από την ‘’κοινή’’ υλοποίηση του έργου, τις διαδικασίες και τις οδηγίες που συντάσσονται, γίνεται το Know-how της επιχείρησης.
2. Μετά το πέρας του έργου του Συμβούλου, τα στελέχη θα είναι σε θέση να ελέγχουν, διορθώνουν, βελτιώνουν και να διατηρούν το σύστημα σε ετοιμότητα.

Γ. Εμπειρία με πάνω από 1.000 συστήματα
Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόσει πάνω από 1.000 συστήματα ποιότητας όλων των ειδικοτήτων (πχ ΙSO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP κλπ) κι έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους φορείς πιστοποίησης με επιτυχία.

Δ. Πρωτοπορία
Η εταιρία ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης κι εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ήδη από το 1992. Στελέχη της έχουν διατελέσει στο προεδρείο φορέων επαγγελματιών της ποιότητας και συνέβαλαν στη διάδοση της Ποιότητας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4838714, 210-4838712, 210-4838706 | info@excellence-lean.gr για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας.