ΑΡΧΙΚΗ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οργάνωση Παραγωγής

– Τ.Ρ.Μ. (Total Perfect Manufacturing)

– T.P.M. (Total Perfect Maintainance)

– 5S

– Lean manufacturing

– Διοίκηση & Οργάνωση Παραγωγής

– Βελτιστοποίηση & Ανασχεδιασμός Παραγωγικών Διεργασιών

– Διαχείριση Έργου (Project Management)

– Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)